Něco málo o nás ...

Stanovy Spolku Druhé Svítání

Podrobné informace naleznete v PDF dokumentu v záložce Dokumenty Spolku .


Sídlo Spolku Druhé Svítání a jeho územní působnost:

Spolek má své sídlo na adrese Štramberská 2871 / 47, Ostrava - Hulváky, PSČ: 703 00. Náš Spolek působí v Moravskoslezském kraji, převážně v Ostravě a blízkém okolí. Své aktivity však chceme realizovat i na celostátní úrovni a své zkušenosti bychom rádi uplatnili i ve spolupráci se zahraničními partnery.


Orgány Spolku a jejich pravomoci:

Nejvyšším orgánem Spolku je Valná hromada, která je tvořena všemi členy Spolku.
Do její působnosti tak náleží:

 • volit předsedu Spolku a odvolávat ho
 • schvalovat stanovy Spolku a změny těchto stanov
 • schvalovat přihlášky nových členů a rozhodovat o vyloučení členů
 • rozhodovat o provozování kanceláře Spolku
 • schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané předsedou Spolku
 • rozhodovat o dispozicích s nemovitým majetkem
 • rozhodovat o dobrovolném rozpuštění Spolku
 • rozhodovat o přeměně Spolku
 • jmenovat likvidátora při zániku Spolku


Statutárním orgánem je předseda Spolku.
1. Předseda je oprávněn za Spolek jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním Spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance Spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za Spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec Spolku.

2. Předseda je volen Valnou hromadou na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

3. Předseda je povinen:

 • svolávat zasedání Valné hromady v souladu s Čl. XI. odst. 3.stanov,
 • vést řádně agendu Valné hromady a seznam členů Spolku,
 • archivovat veškeré zápisy ze zasedání Valné hromady,
 • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku,
 • předkládat přihlášky nových členů Valné hromadě ke schválení o přijetí do Spolku.